O Uczelni

MISJA I WIZJA

Misją Uczelni jest kształcenie na wszystkich stopniach studiów wyższych oraz w trybie kształcenia ustawicznego w ścisłym związku z prowadzonymi na Uczelni pracami naukowymi i badawczo-rozwojowymi oraz we współpracy z przyszłymi pracodawcami absolwentów uczelni i w kontakcie ze społeczeństwem.

Wizją jest stworzenie czołowego w kraju uniwersytetu technicznego, dobrze rozpoznawalnego w Europie, liczącego się i poszukiwanego partnera uczelni zagranicznych, gwarantującego wysoką jakość kształcenia oraz światowy poziom prac naukowych i badawczo-rozwojowych.

EDUKACJA

Dziś Politechnika Poznańska oferuje kształcenie na 9 wydziałach, prowadzących łącznie 31 kierunków studiów. Studiuje tutaj około 16 tysięcy studentów studiów I i II stopnia, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych. O ich wykształcenie troszczy się ponad 1300 nauczycieli akademickich. Oferta dydaktyczna Politechniki Poznańskiej jest nowoczesna, bogata i dostosowana do wymogów stawianych przez pracodawców nie tylko krajowych, ale i zagranicznych.

Studenci wybierają studia na naszej Uczelni ze względu na wysoki poziom nauczania, doskonale przygotowaną kadrę, a także możliwość pełnego realizowania swoich naukowych i pozanaukowych zainteresowań oraz przyjazną atmosferę. Prawdziwą dumą Uczelni są studenci odnoszący sukcesy w międzynarodowych konkursach, działający w kołach naukowych i organizacjach studenckich.

NAUKA

Wysokiej jakości badania naukowe stanowią integralny element strategii Politechniki Poznańskiej jako uczelni w randze uniwersytetu technicznego.  Potwierdzeniem wysokiej pozycji naukowej uczelni jest ocena parametryczna jednostek naukowych KEJN (Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych) na lata 2013-2017, w wyniku której 6 wydziałów Politechniki Poznańskiej otrzymało kategorię A, a tylko 4 kategorię B.

Rocznie dorobek naukowy pracowników Politechniki Poznańskiej powiększa się o ponad 2 tys. pozycji: artykułów, monografii, podręczników oraz innych publikacji. Stan zbiorów Biblioteki PP wynosi ogółem ponad 450 tysięcy woluminów.

Politechnika Poznańska została uhonorowana nagrodą ELSEVIER Research Impact Leaders 2016 w kategorii Medical Sciences, przyznaną przez Elsevier szkołom wyższym, których publikacje miały największy wpływ na postrzeganie polskiej nauki w świecie. Nagroda została przyznana za badania i publikacje w zakresie inżynierii biomedycznej. W najnowszym rankingu webometrycznym opracowywanym przez Concejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIS) Politechnika Poznańska lokuje się na trzecim miejscu wśród uczelni technicznych w Polsce pod względem cytowalności publikacji. Osiągnięcia naszych naukowców są doceniane zarówno w kraju, jak i za granicą. W styczniu 2017 Politechnika Poznańska otrzymała grant H2020 Marie Skłodowska-Curie Global Fellowships jako jedyna uczelnia w Polsce w tej edycji. Mamy aż trzech laureatów nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zwanej „polskim Noblem”, a nasi naukowcy znajdują się we władzach Polskiej Akademii Nauk oraz licznych międzynarodowych towarzystw naukowych. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z funduszy unijnych ostatnie lata przyniosły rozwój infrastruktury badawczej na kampusie Warta Politechniki Poznańskiej. Stworzono nowe lub nowocześnie wyposażono już istniejące laboratoria badawcze. Na uczelni działa Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki, powołane przez konsorcjum złożone z Politechniki Poznańskiej oraz Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Celem działania centrum, wpisanego na Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej, jest rozwój strategicznych badań naukowych oraz zwiększenie transferu wyników prac B+R do gospodarki.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Realizacja misji Uczelni pozwala urzeczywistnić wizję Politechniki Poznańskiej, jako czołowego w kraju uniwersytetu technicznego, z aspiracjami do bycia partnerem uczelni europejskich i światowych pod względem jakości kształcenia oraz poziomu badań naukowych. Politechnika Poznańska  od kilku lat konsekwentnie realizuje  strategię umiędzynarodowienia uczelni  między innymi poprzez cykliczny udział w edukacyjnych misjach zagranicznych.                                             

Priorytetowymi  kierunkami są strategiczne rynki edukacyjne czyli państwa Partnerstwa Wschodniego,  szczególnie Ukraina, państwa o dużym potencjale demograficznym (Chiny, Indie, Turcja, Kazachstan) i stosunkowo świeżo odkryte rynki - potencjalni "dawcy" studentów zagranicznych (jak Uzbekistan, Turkmenistan, Tadżykistan), w tym państwa posiadające rozbudowane systemy stypendialne. Ponadto w ramach nowego projektu, Uczelnia chciałaby zwiększyć swoją rozpoznawalność w krajach, w których jej obecność była dotychczas znikoma lub nie było jej wcale i skąd nie mamy studentów. Te kraje to: Wietnam, Tajlandia, USA, Peru Ekwador.

Politechnika Poznańska posiada ponad 400 aktywnych umów bilateralnych w programie Erasmus+, które umożliwiają wyjazd za granicę ponad tysiącu studentom i kilkuset pracownikom oraz ponad 150 aktywnych umów z ośrodkami zagranicznymi z całego świata, obejmujących wspólne badania naukowe oraz wymianę studentów i pracowników uczelni.  Na Politechnice Poznańskiej powstało polsko-chińskie Centrum Badawcze Nowego Jedwabnego Szlaku. Do jego głównych zadań będzie należał transferu nauki, edukacji, kultury, a w konsekwencji - także biznesu.

MIEJSCE W RANKINGACH

Biorąc pod uwagę zakres kształcenia i wyniki badań naukowych, Politechnika Poznańska zajmuje czołową pozycję w środowisku akademickim.

W międzynarodowym rankingu Scimago Institutions Ranking 2018, Politechnika Poznańska znalazła się na 4. miejscu spośród uczelni w Polsce i jest sklasyfikowana na 2.-3. miejscu wśród polskich uczelni technicznych.

W najnowszym Academic Ranking of World Universities (zwanym Rankingiem Szanghajskim) Politechnika Poznańska została sklasyfikowana wśród 500 najlepszych uczelni na świecie w dwóch dyscyplinach, tj.: informatyka (ang. Computer Science & Engineering); inżynieria mechaniczna (ang. Mechanical Engineering).

Według najnowszej listy Center for World University Rankings na lata 2019-2020, ​​Politechnika Poznańska znalazła się na 1446. miejscu wśród dwudziestu tysięcy uniwersytetów na całym świecie. Dzięki temu Uczelnia znalazła się w gronie 7,3 % najlepszych uczelni.

PP znalazła się również w  edycji 2019 QS World University Ranking wśród 16 uczelni z Polski, Zestawienie zawiera 1000 najlepszych szkół wyższych na całym świecie. Pod uwagę jest branych 6 głównych kryteriów: reputacja w środowisku akademickim, prestiż wśród pracodawców, stosunek liczby wykładowców do liczby studentów, liczba cytowań oraz liczba studentów i pracowników z zagranicy.

W kolejnej edycji Rankingu Szkół Wyższych na najlepsze uczelnie akademickie Perspektywy 2019 r. Politechnika Poznańska uplasowała się na 20. miejscu, natomiast wśród uczelni technicznych zajęliśmy 7 miejsce.

Z kolei w Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2019 kierunki prowadzone na Politechnice Poznańskiej znalazły się na wysokich pozycjach. Wśród laureatów znalazły się: Logistyka kierunek prowadzony na Wydziale Inżynierii Zarządzania (pierwsze miejsce), Transport kierunek prowadzony na Wydziale Inżynierii Transportu (trzecie miejsce) oraz Architektura kierunek prowadzony na Wydziale Architektury (piąte miejsce).

W Rankingu Rzeczypospolitej w 2018 roku na najlepsze wydziały ekonomiczne w Polsce Wydział Inżynierii Zarządzania PP zajął czwarte miejsce, natomiast w tym samym Rankingu w kategorii Lider Jakości Nauczania zajął drugie miejsce.

Na opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego liście uczelni najczęściej wybieranych przez kandydatów na studia, nasza Uczelnia zajęła trzecie miejsce.

Zdjęcia

Rektorat
Rektorat
Centrum Wykładowe
Centrum Wykładowe
Czytelnia w Bibliotece Politechniki Poznańskiej
Czytelnia w Bibliotece Politechniki Poznańskiej
Centrum Wykładowe
Centrum Wykładowe
CMBiN
CMBiN